അജ്‌മീർ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ട്രാവലിംഗ് ആര്ടിസ്റ്റ്സ് കലക്റ്റിവ് ഒരുക്കിയ 'കഹെ കബീർ' താള-തന്ത്രി-വാദ്യ സമന്വയം കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാൾ വളപ്പിലെ ടാഗോർ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ വിളക്കുതെളിയിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശാന്ത ഉദ്ഘാടനംചെയ്യുന്നു

Kahe-Kabir-Inauguration

Leave a Reply