തമ്പ് ചിത്രീകരണവേള: നെടുമുടി വേണു, ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാൾ, ജി. അരവിന്ദൻ

Thampu-scene

Leave a Reply