കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽഖാദർ കുടുംബം: (ഇരിക്കുന്നത്/ഇടത്തുനിന്നും): മൂത്ത മകൾ സുരയ്യ, പേരമകൻ നവീൻ, കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽഖാദർ, പത്നി ആച്ചുമ്മ അബ്ദുൽഖാദർ, പേരമകൻ നിസാർ. (നിൽക്കുന്നത്/ഇടത്തുനിന്നും): ഏറ്റവും ഇളയ മകൾ നസീമ, നജ്‌മൽ ബാബു, മറ്റൊരു മകനായ നാസ് (നാസർ), മകൾ സീനത്ത്.

Abdul-Khader-with-Family-2-copy

Leave a Reply