കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദർ: കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദർ ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി ചിന്നൻ തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോയിൽനിന്ന്

Kozhikode-Abdul-Khader-sketch-by-Chinnan

Leave a Reply