ആർട്ടിസ്റ്റ് വി.കെ. ശങ്കരന്‍ (സെൽഫ്‌ പോർട്രേറ്റ്)

Sankaran-V-K-Artist-Self-Portrait

Leave a Reply