ഖ്വാജയുടെ ദർഗയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ (പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബസവനെന്ന കലാകാരന്റെ ജലച്ചായ ചിത്രം)

Akbar-Pays-Respect-at-Ajmer-dargah

Leave a Reply