പുതിയ മിഠായിത്തെരുവിലും പീതാംബർ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്, ഒരു ചരിത്ര ശേഷിപ്പായി

Peethambar-Studio

Leave a Reply