തിരുവോണമലയിലെ ജൈനക്ഷേത്ര അവശിഷ്ടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ശിലാസ്‌തൂപങ്ങൾ. പല്ലവ കാലത്തേതാണ് ഇതിലെ ശില്പകലയെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു

Satori—Thiruvonamala-Columns

Leave a Reply