'ബാബർനാമ'യിലെ ഒരു പെയിന്റിംഗ്: ഉദ്യാന നിർമ്മാണത്തിന് മേൽനോട്ടംകൊടുക്കുന്ന ബാബർ. ഈ ചിത്രമിന്ന് കാനഡ ഗാലറിയുടെ സ്വത്താണ്

Babur Nama Painting

Leave a Reply